Gwarancja

Wszystkie produkty oraz urządzenia elektroniczne firmy ZDS są testowane przed wysyłką, aby zapewnić dłuższą żywotność produktów ZDS, a tym samym najlepszą obsługę swoim klientom.

Gwarancja na produkty ZDS obejmuje wady wynikające z wad materiałowych i wykonawczych oraz jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu, o czym świadczą dokumenty sprzedaży.
Gwarancja na produkty sprzedawane przez dystrybutorów pośrednich, ważna przez 24 miesiące, rozpoczyna się od daty zakupu przez konsumenta końcowego, co potwierdzają dokumenty sprzedaży, maksymalnie do 48 miesięcy od daty wytworzenia produktu.
Produkty Franklin objęte są standardową gwarancją Franklin do 24 miesięcy od daty zakupu, o czym świadczą dokumenty sprzedaży.
W przypadku braku dokumentów zakupu, udzielona zostanie gwarancja na 30 miesięcy od daty wytworzenia produktu.

Kupujący może skorzystać z prawa do gwarancji, jak wskazano poniżej.
Aby złożyć wniosek o gwarancję, należy wypełnić "Formularz wniosku o gwarancję" znajdujący się w pudełku z produktem i przesłać go do miejsca, w którym został zakupiony w terminie do 8 dni od daty wykrycia, pod groźbą utraty gwarancji.
Alternatywnie możesz wypełnić wyżej wymieniony formularz online na stronie www.zdsgroup.com/it/report.
Kopię dokumentu zakupu produktu należy również dołączyć do formularza.
Sprzedawca bezpośrednio rozwiąże problem lub niezwłocznie przekaże do ZDS "Formularz wniosku o gwarancję" (lub online na stronie www.zdsgroup.com/it/report) wraz z odpowiednimi kopiami dokumentu zakupu.
ZDS poinstruuje swojego parterskiego Sprzedawcę, aby udzielił pomocy kupującemu lub autoryzował przesyłkę zwrotną produktu.
W przypadku zezwolenia na zwrot produktu zwykle oczekuje się, że produkt zgłoszony jako "uszkodzony" zostanie przesłany całkowicie i prawidłowo zapakowany przez klienta do punktu zakupu oraz wymiana na nowy produkt lub jakakolwiek naprawa, nastąpi dopiero po Ocena Technicznej firmy ZDS.
Gwarancje, które nie zostały wcześniej autoryzowane przez ZDS, nie zostaną przejęte przez techników ZDS.
Wszystkie koszty transportu są zwykle ponoszone przez kupującego.

Gwarancja nie zostanei przyznana w następujących przypadkach:
- braku zgodności między otrzymanym produktem a informacjami podanymi w "Formularzu wniosku o gwarancję";
- w przypadku, gdy produkt został naruszony, zdemontowany lub jest niekompletny;
- jeżeli szkoda jest spowodowana transportem przeprowadzonym przez Kupującego;
- jeżeli szkoda jest spowodowana transportem realizowanym przez Kupującego oraz przy braku dokumentu przyjęcia z zastrzeżeniem przez przewoźnika;
- gdy uszkodzenie jest spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji instalacji i użytkowania dostarczonych z produktem;
- w przypadku nieprawidłowych połączeń elektrycznych lub niewłaściwych instalacji hydraulicznych;
- jeżeli uszkodzenie jest spowodowane nieprawidłowym rozmiarem przewodu zasilającego w przypadku jego przedłużenia;
- jeżeli zastosowanie nie jest zgodne ze specyfikacjami technicznymi produktu;
- jeżeli produkt jest używany z płynami innymi niż wskazane i dlatego niezgodny z materiałami, z których jest zbudowany;
- jeśli produkt jest używany z nadmierną ilością piasku lub innych ciał obcych w cieczy;
- gdy uszkodzenie jest spowodowane przez błądzące prądy galwaniczne;
- jeśli produkt jest uszkodzony przy użyciu nieodpowiedniego lub niedozwolonego wyposażenia, takiego jak falowniki lub generatory;
- w przypadku dokonania nieautoryzowanych modyfikacji technicznych;
- jeżeli charakterystyka elektryczna lub hydrauliczna systemu nie jest odpowiednia dla produktu;
- jeżeli ochrona elektryczna jest niepoprawna lub niewystarczająca;
- w przypadku normalnego zużycia materiałów w czasie;
- w przypadku nieprawidłowego lub nadmiernego użycia produktu;
- w przypadku nieprawidłowego wybory technicznego produktu;
- w przypadku szkód spowodowanych przez instalacje niezgodne z obowiązującymi przepisami;
- w przypadku szkód spowodowanych przez zdarzenia lub klęski żywiołowe (takie jak wyładowania atmosferyczne, pożary itp.).
Jeśli gwarancja zostanie uznana, ZDS naprawi lub wymieni wadliwy produkt tak szybko, jak to możliwe.
Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkty są nowe, nigdy nie są instalowane i nadal są zapakowane w oryginalne opakowanie.
Gwarancje nigdy nie implikują możliwości odszkodowania.
Przyznanie gwarancji nie uprawnia do dochodzenia bezpośrednich i pośrednich szkód spowodowanych przez produkty ZDS.
Jakikolwiek problem związany z gwarancjami nie upoważnia klienta do unikania zobowiązań umownych.

W przypadku jakiegokolwiek sporu w sprawie interpretacji umowy i/lub jej wykonania, miejscem jurysdykcji jest wyłącznie miasto Padwa.